စူဝခိုရွင္းစာခုမီးပန္းပဲြေတာ္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။