စြတ္နန္းျမိဳ့ရဲ့ ေနၾကာပန္း၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။