ခိခေရာဂဟာရဝိုင္ေတာင္ၾကား၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။