ေနာ္ဘိုရိဘဲစြတ္ဂ်ိေငါခုဒနိ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။