နယူးတိုးေရပူစမ္းေက်းလက္ေဒသ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။