ဆိုးဟဲအိကေရာ ဆာကူရာေနာ့တိုးအိုရိႏုခဲ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။