ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။