အိုးခုရေတာင္ နွင္းေလွ်ာစီးျပိဳင္ကြင္း၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။