ခြက္ေခါက္ဆြဲျပတိုက္ ( အန္းဒိုးမိုမိုဖုခုဟာစြတ္မဲအိခိနန္းခန္ )၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။