ဟခိုးနဲ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလို၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။