ဟခိုးနဲ မွန္သစ္ေတာ ျပတိုက္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။