ေယာ္ကိုဟားမကိုးအိုအိုဆန္းဘရွိႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္တာမီနယ္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။