နာမိုးနခိေရကန္ ( စူးေရွာမုိနဲရဲ့ ေရကန္ )၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။