ရွိမီဇုခဲအိေတာင္ၾကားလြင္ျပင္ ( နိုးမိဇိုးေရတံခြန္ ၊ ခါမဲအိဝဂူ ) ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။