ခါဝအူရဆာခိစြတ္ကတ္တလစ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ ့ ပင္လယ္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။