တာကဖူတိုေတာင္ ရွုခင္းၾကည့္ေနရာ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။