မဲခိကၽြန္း ( အိုနိဂကၽြန္း လွိဳဏ္ဂူၾကီး ) ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။