ခိုခိုေနာ္အဲယုမဲ အိုအိုးစြတ္ရိဟရွိ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။