ဟို ့တာရခရွိေရပူစမ္း၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။