ရွိခိုခု ထံုးေက်ာက္ေတာင္လြင္ျပင္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။