မိဟိုးကမ္းေျခ ( မိဟိုးထင္းရွဴးလြင္ျပင္ )၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။