ကိုခုအဲအိဆႏုခိမန္းႏိုးပနး္ၿခံ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။