ယုေနာ့ခမိေရပူစမ္းဘူတာ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။