တိုးေနာ့ဟဲစြတ္ရိ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။