ခါရွိမ ရွင္းတိုးဘုရားေက်ာင္း မီတရရွိေရကန္၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။