ယူးစူအိဥယ်ာဥ္ ( ရွိမဲအိစိုး ) ၏အနီးအနားေျမပံု

ေနရာ0ေျကာင္းေတြ့၇ိွပါသည္။